Güvenlik ve afet yönetiminde 2019 hedefleri

Güvenlik ve afet yönetiminde 2019 hedefleri

Cumhurbaşkanlığının 2019 Yıllık Programı'nda, milli güvenliği tehdit eden tüm terör ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesine, düzensiz göçün önlenmesine ve uyuşturucuyla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik hedefler yer aldı- Pr

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığının 2019 Yıllık Programı'nda, milli güvenliği tehdit eden tüm terör ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesine, düzensiz göçün önlenmesine ve uyuşturucuyla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik hedeflere yer verildi.

"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında hayata geçirilen ve planlanan politika ve tedbirlere yer verildi.

Resmi Gazete'de 2 Temmuz 2018'de yayımlanan 703 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile güvenlik hizmetleri alanında önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, söz konusu kararnameyle Milli Mayın Faaliyet Merkezi kaldırıldı. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılırken ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Başkanlığa dönüştürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında yer alırken, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) eylül ayı itibarıyla tüm il merkezlerinde ve 517 ilçede kuruldu. Sistemin 404 ilçede kurulumu devam ediyor.

Güvenlik alanındaki projelerin amacının, kamu düzeni ve güvenliğinin, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, toplumun güven ve huzurunun tam anlamıyla sağlanması olduğu belirtildi.

Milli güvenliği tehdit eden tüm terör ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin, güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet, koordinasyon ve insan kaynakları yönünden güçlendirilmesinin, suçla mücadelede bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılmasının esas olduğu kaydedildi.

- Politika ve tedbirler

Yıllık programa göre, güvenlik hizmetleri alanındaki personel nitelik ve nicelik bakımından iyileştirilecek, profesyonelleşme artırılacak, personelin fiziki ve teknolojik donamını geliştirilecek.

Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden olayların öngörülmesi ve önlenmesi için bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılacağı projeler hayata geçirilecek.

Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verilerek risk yönetimine geçilecek, organize suçlarla ilgili olarak suçla mücadelede risk yönetim ve analiz mekanizması oluşturulacak.

Entegre sınır güvenliği sistemi oluşturularak düzensiz göç önlenecek, kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadelede etkinlik artırılacak.

Güvenlik birimlerinin uyuşturucuyla mücadele kapasitesi yükseltilecek.

- Sivil Toplum Kuruluşları

STK'lerinn kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek, sürdürülebilirliklerini ve hesap verebilirliklerini sağlamak amacıyla kapsayıcı yasal ve kurumsal düzenleme yapılacak.

- Afet yönetimi

Yaşanan afetler ve etkileri sonucunda can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için risk azaltma faaliyetlerine öncelik veren bütüncül bir afet yönetiminin uygulamaya geçirilmesinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İçişleri Bakanlığına bağlandığı, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulunun yürürlükten kaldırılarak Afet ve Acil Durum Danışma Kurulunun oluşturulduğu hatırlatıldı.

Gelecek yıl itibarıyla yeniden yapılacak resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı olarak yapılmasına ilişkin koşulları belirleyen yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin geçtiğimiz mart yayımlandığı ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasının yenilendiği anımsatıldı.

- Politikalar

Belirlenen hedef doğrultusunda afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek.

Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını sağlayacak, Afet Bilgi Yönetim Sistemi kurulacak, etkin ve kesintisiz haberleşme temin edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da güçlendirilecek.

Afetlerle ilgili mevzuat yeniden düzenlenecek. Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) hazırlanacak.

Ulusal Afet ve Acil Durum Bilgi Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları tamamlanacak. Kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulacak.

- Afet riskleri için mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak

Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacak.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi sağlanacak, inşaatların denetimi bağımsız, yetkili ve ehil kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Önceki ve Sonraki Haberler