• BIST 93.043
 • Altın 193,340
 • Dolar 4,7189
 • Euro 5,4759
 • Konya 13 °C
 • 24 Haziran seçimleri Milletvekili kesin aday listesi
 • 24 Haziran'da nasıl oy kullanılacak? Oylar nasıl sayılacak? Yeni sistemle ilgili bilinmeyenler
 • AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesi
 • 24 Haziran seçimleri Milletvekili kesin aday listesi
 • 24 Haziran'da nasıl oy kullanılacak? Oylar nasıl sayılacak? Yeni sistemle ilgili bilinmeyenler
 • AK Parti'nin 27. dönem milletvekili aday listesi

Taşeron işçilere müjde!

Taşeron işçilere müjde!
Faruk Çelik, taşeron işçileriyle ilgili derli toplu bir düzenlemenin yakında TBMM'ye getirileceğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'nın 2. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Bölüm üzerinde soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''AK Parti işçi düşmanı'' gibi son derece ağır ithamlarda bulunulduğunu belirterek, eleştiri yapılabileceğini ancak daha özenli cümleler kullanılmasını istedi.

Taşeron işçileriyle ilgili derli toplu bir düzenlemenin TBMM'ye getirileceğini ifade eden Çelik, ''Alt işvereni kaldırmayacağız ama orada çalışanların haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda bir düzenleme huzurlarınıza gelecek'' dedi.

"İşçinin lehine düzenlemeler'"

Çelik, kabul edilen maddelerle yapılan yenilikleri de sıraladı.

Taraflardan birinin sıfır noktasında, diğerin 180 derecede oturduğunu, bunların 90 derecede buluşturulması gerektiğini belirten Çelik, ancak bunun meşakkatli, zor bir iş olduğunu söyledi.

Çelik, ''2 veriyor, 1 alıyorsunuz'' diye bir şeyin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, ''Derdimiz işçi ve işvereni mümkün mertebe bir masada buluşturmak. Yoksa herkesin bir duruşu ve vazgeçilmezi var. Bu tasarının çıkması gerektiği noktasında Meclis'te genel bir irade var'' diye konuştu.

Tasarının 6-7 maddesinin, taraflar arasında tartışıldığına işaret eden Çelik, diğer maddelerle ilgili bir sorunun bulunmadığını vurguladı. Çelik, birçok maddenin, işçinin, işçi sendikalarının lehine düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Toplu sözleşme neler getiriyor?

1 ile 30. maddeleri kapsayan 1. bölümde yer alan düzenlemelere göre, işkolları yeniden belirleniyor. İşkolu sayısı, 28'den 20'ye düşürülüyor. ''Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık'', ''gıda sanayi'', ''madencilik ve taş ocakları'', ''petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç'', ''dokuma, hazır giyim ve deri'', ''Ağaç ve kağıt'', ''iletişim'', ''basın-yayın ve gazetecilik'', ''banka, finans ve sigorta'', ''ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar'', ''çimento, toprak ve cam'', ''metal'', ''inşaat'', ''enerji'',''taşımacılık'', ''gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk'', ''Sağlık, sosyal hizmetler'', ''Konaklama ve eğlence işleri'', ''Savunma ve güvenlik'' ile ''Genel işler'' olmak üzere 20 işkolu olacak.

Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılıyor

Bir iş yerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak. Bu tespite karşı 15 gün içinde dava açılabilecek. Mahkeme 2 ay içinde karar verecek, kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay, 2 ay içinde kesin olarak karara bağlayacak.

Sendika kurucusunun vasıfları

''Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık'' suçlarından birinden mahkumiyeti bulunanlar, sendika kurucusu olamayacak.

Sendika kuruculuk koşulları arasından fiilen çalışma, Türk vatandaşı olma, Türkçe okur-yazar olma şartları kaldırıldı.

Sendika üyeliği

Tasarıyla, işçi sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır 15 yaşa indiriliyor.

Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. İşçi veya işverenler, aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait iş yerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecek.

Bir iş yerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de iş yerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek.

Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine, e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılacak. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde, kabul edilmiş sayılacak. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yetkili mahkemede dava açabilecek. Mahkemenin kararı kesin olacak. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılacak.

Üyelik aidatı

Üyelik aidatı, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenecek.
Aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen 1 ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

Sendika üyeliğinin sona ermesi

Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak üyelikten ayrılabilecek. E-devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi, elektronik ortamda eş zamanlı olarak bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.
Üyelikten Çekilme

Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerlilik kazanacak. Çekilenin 1 aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik, bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılacak.

Sendikadan çıkarılma

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı, genel kurulca verilecek. Çıkarılma kararına karşı üye, 30 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecek.

SGK'dan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erecek. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurallarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edecek.

İşçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almak, üyeliği sona erdirmeyecek.

İşçi sendikası üyesinin, 1 yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemeyecek.

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi, bu süre içinde askıda kalacak.

Uluslararası kuruluşlara üyelik

Kuruluşlar, tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu ve üyesi olabilecek, dış temsilcilik açabilecek.

Uluslararası işçi ve işveren kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nın izniyle Türkiye'de temsilcilik açabilecek ve üst kuruluşlara üye olabilecek.

KKTC'de faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları, Türkiye'de kurulu üst kuruluşlara üye olabilecek.

Bir kuruluşun aynı nitelikteki bir kuruluşa katılması halinde, katılan kuruluşun bütün hak, borç, yetki ve çıkarları katıldığı kuruluşa kendiliğinden geçer.

İşçiler arasında ayrım yapamayacak

Tasarıda, işçi kuruluşu yöneticiliği ve iş yeri sendika temsilciliğinin güvenceleri de düzenleniyor.

İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamayacak.

İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacak.

İşten çıkarılma durumu

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacak veya farklı işleme tabi tutulamayacak.

İşverenin, fesih dışında aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecek.

Sendikal nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, dava açma hakkına sahip olacak. Bu durumda işçinin 1 yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecek. Sendikal tazminat, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmayacak.

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlü olacak.

Sendikanın gelirleri

Sendikalar, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamayacak.

Sendikalar ticaretle uğraşamayacak ancak kuruluşlar genel kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde 40'ından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunabilecek.

Kuruluşlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamayacak. Ancak sendikaların grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine yapacakları yardımlar ile kuruluşların eğitim amaçlı yardımları bu hükmün dışında olacak.

İş yeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, iş yerinde işçi sayısı 50'ye kadar ise 1, 51 ile 100 arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile bin arasında ise en çok 4, bin 1 ile 2 bin arasında ise en çok 6, 2 binden fazla ise en çok 8 olmak üzere iş yerinde çalışan üyeleri arasından iş yeri sendika temsilcisi atayarak 15 gün içinde kimliklerini işverene bildirecek. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilecek. Temsilcilerin görevi, sendikanın yetkisi süresince devam edecek.

Bağış ve yardımlar

Sendikalar, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkar kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamayacak. İşçi kuruluşları yurtdışında kurulu işveren ve işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşları ise işçi ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamayacak.
Dış kaynaklardan Bakanlar Kurulu'ndan izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemeyecek.

Kuruluşlar, yönetim kurulu kararıyla nakit mevcudunun yüzde 10'unu aşmamak ve ilgili bakanlıklara devretmek kaydıyla eğitim, kreş, sağlık, kültür, sanat ve spor tesisleri kurabilecek veya yurtiçi ve yurtdışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

Sendikaların denetlenmesi

Sendika ve konfederasyonların denetimi, denetleme kurulları tarafından yapılacak. Mali denetimleri, yeminli mali müşavirler yapacak.
 

UYARI: Çok uzun metinler, küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
necati
03 Şubat 2013 Pazar 23:29
üniveriste mezunlarının kendi bölümleri ile ilgili birimlerde çalıştırılmasını istiyoruz.ün mezunu insana adeta ilk ve ortaokul meznlrın işlerini yaptırıyorlar. bu yasal mı? lise mezunları müdür oluyor.ün mezunları amele bunada bir düzenleme getirsinler.herkes diplomasına yakışır işlerde çalıştırılsın. ün mezunuyum park ve bahçelerde çalışıyorum. diğer tarafta ortaokul mezunları hukuk servislerinde iktisat okuyanlar basın servisinde çalıştırılıyor.adama göre iş değil, işe göre adam olmalı..
88.242.151.129
8 senedir amele
17 Aralık 2012 Pazartesi 20:12
8 senedir amelelik
8 senedir belediyede çalışıyorum sayın büyükler memurlarınız yatıyor bizler çalışıyoruz.sizlerin adalet sistemi bumu.800 tl ye 8 senedir çalışıyorum sizler 10 miliyarın üstünde maaş alıyosunuz.bizler sizlerin umurlarında değiliz.yok böyle yapçaz maclise gelecek yasa çıkarıcaz bunların hepsi safsata milleti susturmak.seçimlerde görüşürüz???
88.240.164.28
ayhan
03 Aralık 2012 Pazartesi 17:31
taşeron mağduru
yıllar önce herkesin hayali tedaşta çalışmak idi.ancak bugün arıza servisinde çalışmaktayım aldığımız öcret iş tehlikesine karşı yıllar önce aynı işte çalışanların zekatı bile olmuyor.Sayın devlet büyükleri yıllar önceki aylıklarla ve şimdiki aylıkları hesplayın aradaki farkı güremiyorsanız avrupadan ekonomist getirin belki o bizm halimize acır
78.164.176.117
taşeron işçi
23 Kasım 2012 Cuma 11:35
işçi
Taşeron olarak çalışmak istemiyoruz yeter artık
212.156.51.42
ömer
07 Kasım 2012 Çarşamba 13:01
taşeron işçilik
kamuda çalışan taşeron işçileri bu hükumetin kadroya alması taraftarıyım çünki ben devlet hastanesinde çalışıyorum bütün iş yükü o işçinin üzerinde aldığı maaş 820 tl bir işçiyi yetiştirmek çok zaman istiyor siz işçiye vermezseniz işe giren bir işçi 820 tl maaşla nasıl geçim yapsın zaten kira 500 600 geriye kalan parayla geçim olurmu onun için devamlı olarak işçi giriyor giren işçi 1 ay bilemedin 2 ay sonra işten çıkıyor çünki parası yetmiyor arayışlar içinde kalıyor o işçiden verim yok
88.234.194.198
UGUR
05 Kasım 2012 Pazartesi 01:27
SEÇİM TELAŞI
yerel seçimlere cumhurbaşkanlığı seçimlerine sonrasındada genel seçimlere gidilecek.akp oyalama taktiği uygulsyor.taşeron işçiyi memnun etmeyecek sorunu çözmeyecek yasa taslağı var ellerinde ama şimdi bunu uygularlarsa seçimleri kaybedecekler.ortalığa laf atıp duruyorla insanları beklenti içine sokuyorlarkiseçimleri kaybetmeyelim.uyan halkım uyan
88.232.240.164
mehmet ati
31 Ekim 2012 Çarşamba 21:08
hep aldatıyorsunuz
ben akp nin bir üyesi olarak şunları söylemek istiyorum benimde artık sizeinancım kalmadı hep oyalama taktigi nerde bizm kadromuz nerde bize sahip çıkanlar nerdesiniz bizde size sahip çıkmayacagız.....
88.232.220.148
EROL
17 Ekim 2012 Çarşamba 20:18
ASIL İŞÇİ
HASTANENİN DÖNER SERMAYE BİRİMİNDE ÇALIŞIYORUM HASTA FATURALARINI KESİYORUM ADAM HALEN BANA DİYORKİ SEN TAŞERON İŞÇİSİSİN KADRO VEREMEM DİYOR
95.9.158.66
erol
17 Ekim 2012 Çarşamba 20:16
TAŞERON İŞÇİLER KANDIRILIYOR
KARDEŞİM SİZ KADRO VERMEYE VERMEZSSİNİZDE MİLLETİ NİYE KANDIRIYORSUNUZ ,LAFI DOLANDIRMAYIN ARKADAŞ YAPAMIYORSANIZ BU İŞİ BIRAKINDA BİZİ DÜŞÜNEN BİRİLERİNİ SEÇELİM .SİZDEN UMUT YOK BOŞ LAFA GEREK YOK .DOĞUNUN EN BÜYÜK HASTANESİNDE ÇALIŞIYORUM 740TL MAAŞ ALIYORUM AYIPTIR KARDEŞİM SİZDEN Bİ HALT OLMAZ
95.9.158.66
yılmaz
16 Ekim 2012 Salı 09:48
aynı makara
aynı makara aynı nakarat mujde habire mujde ama sonuç hep aynı akp işçi dostu değil oy verdim vermez olaydım keşke komist partiye verseydim onlara vermeseydim çalıştığım hastane kartalda arkadaşımı işten çıkarmak için bayrampaşaya gonderiyolar 3 gun içinde iş başı yapmassan işine son veriyolar bunlar hala mujde veriyolar yazık bu insanlarar yazık
78.171.203.9
Diğer Haberler
 • Moody's'ten Nijerya ve Angola'ya uyarı18 Haziran 2018 Pazartesi 22:43
 • Moody's Güney Kore'nin kredi notunu teyit etti18 Haziran 2018 Pazartesi 21:18
 • Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı18 Haziran 2018 Pazartesi 19:48
 • Borsada endekslerin değişimi18 Haziran 2018 Pazartesi 18:43
 • Borsada işlem hacmi sıralaması18 Haziran 2018 Pazartesi 18:43
 • Borsada en çok değer kazanan hisseler18 Haziran 2018 Pazartesi 18:43
 • Borsada en çok değer kaybeden hisseler18 Haziran 2018 Pazartesi 18:43
 • Borsa şirketlerinin piyasa değeri18 Haziran 2018 Pazartesi 18:43
 • Borsada günlük işlemler (1)18 Haziran 2018 Pazartesi 18:38
 • Borsada günlük işlemler (2)18 Haziran 2018 Pazartesi 18:38
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Memleket | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0332 352 16 16 | Faks : 0332 352 11 66 | Haber Scripti: CM Bilişim